STATUT

ŁÓDZKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

  Rozdział 1.

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki”, w skrócie ŁOZLA.

§ 2

Terenem działalności ŁOZLA jest obszar Województwa Łódzkiego, a siedzibą miasto Łódź.

§ 3

ŁOZLA posiada osobowość prawną.

§ 4

ŁOZLA opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy.

§ 5

ŁOZLA jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i z tego tytułu posiada prawa i obowiązki przewidziane statutem PZLA , może przystąpić do innych krajowych organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem lekkiej atletyki.

§ 6

ŁOZLA używa pieczęci i odznak, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2.

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem ŁOZLA jest :

 1. popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki
 2. podnoszenie poziomu lekkiej atletyki

§ 8

Do osiągnięcia celów wymienionych w § 7 ŁOZLA dąży przez :

 1. zrzeszanie organizacji mających na celu popularyzację, upowszechnianie i uprawianie lekkiej atletyki,
 2. współdziałanie ze wszystkimi centralnymi jednostkami organizacyjnymi w kraju, mającymi na celu popularyzację i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, a w szczególności lekkiej atletyki,
 3. ustalanie wytycznych dla działalności klubowych sekcji lekkoatletycznych oraz jej członków,
 4. wydawanie regulaminów i przepisów lekkoatletycznych obowiązujących na terenie okręgu,
 5. rozwijanie działalności propagandowej i informacyjnej , a w szczególności przez współdziałanie z prasą, radiem , telewizją i filmem oraz przez wydawanie własnego pisma, podręczników, skryptów, prospektów oraz innych wydawnictw z zakresu lekkiej atletyki,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej, a w szczególności kierowanie szkoleniem i koordynowanie szkolenia zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy,
 7. organizowanie zawodów o mistrzostwo okręgu, międzynarodowych, propagandowych itp.,
 8. udział w ogólnopolskich zjazdach i konferencjach poświęconych lekkiej atletyce ;
 9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez wszystkie jednostki organizacyjne objęte działalnością ŁOZLA postanowień statutu oraz przepisów obowiązujących w lekkiej atletyce,
 10. rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie ŁOZLA.

§ 9

Przy wykonywaniu zadań i celów statutowych ŁOZLA :

 1. współdziała z właściwymi organami państwowymi oraz instytucjami naukowymi,
 2. współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz innymi organizacjami zainteresowanymi rozwojem lekkiej atletyki,
 3. współdziała z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz innymi organizacjami krajowymi zainteresowanymi rozwojem lekkiej atletyki.

Rozdział 3.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi są kluby z osobowością prawną posiadające sekcje lekkiej atletyki w województwie łódzkim.

§ 12

 1. Członkami wspierającymi ŁOZLA mogą być stowarzyszenia sportowe, w których uprawia się lekką atletykę, posiadające osobowość prawną lub działające na podstawie regulaminu.
 2. Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd ŁOZLA i przesłanego do PZLA.

§ 13

 1. Członkami honorowymi ŁOZLA mogą zostać osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla rozwoju lekkiej atletyki w okręgu łódzkim.
 2. Nadanie godności honorowego członka następuje na podstawie uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów ŁOZLA podjętej zwykłą większością głosów.

§ 14

Członkowie zwyczajni ŁOZLA mają prawo do :

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz ŁOZLA oraz oceny ich działalności
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w krajowych zjazdach delegatów.
 3. wyboru władz ŁOZLA.
 4. korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego statutu oraz działalności ŁOZLA.

§ 15

Członkowie zwyczajni ŁOZLA obowiązani są do :

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań ŁOZLA
 2. ścisłego przestrzegania postanowień statutu ŁOZLA oraz przepisów wydanych na jego podstawie
 3. podporządkowania się przepisom oraz uchwałom i decyzją władz ŁOZLA.
 4. czuwania nad zachowaniem należytego poziomu moralno-sportowego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników.

§ 16

Członkowie wspierający Związku mają prawo do :

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Związku oraz oceny ich działalności,
 2. wysuwania kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy Delegatów,
 3. uczestniczenia w zawodach organizowanych przez ŁOZLA.
 4. korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego statutu oraz działalności ŁOZLA

§ 17

Członkowie wspierający związku są obowiązani do :

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań ŁOZLA,
 2. ścisłego przestrzegania postanowień statutu ŁOZLA oraz przepisów wydanych na jego podstawie,
 3. podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz ŁOZLA,
 4. czuwaniem nad zachowaniem należytego poziomu moralno- sportowego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników,
 5. udzielania władzom ŁOZLA wyjaśnień dotyczących wszelkiej działalności w lekkiej atletyce.

§ 18

Członkowie honorowi mają prawo do :

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz ŁOZLA,
 2. uczestniczenia z głosem doradczym w krajowych zjazdach delegatów.

§ 19

Członkowstwo ustaje w skutek:

 1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia
 2. skreślenie z listy członków ŁOZLA,
 3. rozwiązania ŁOZLA lub stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym ŁOZLA.

Rozdział 4.

WŁADZE ŁOZLA

§ 20

 1. Władzami ŁOZLA są :
  • Okręgowy Zjazd Delegatów
  • Zarząd
  • Prezydium Zarządu
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz ŁOZLA trwa 4 lata.
 3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 21

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą ŁOZLA. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu,
 2. ustalanie kierunków i programów działania ŁOZLA,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności ŁOZLA i podejmowanie uchwał,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór w głosowaniu tajnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd PZLA,
 6. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka ŁOZLA,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Okręgowy Zjazd Delegatów przez członków ŁOZLA
 8. podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania ŁOZLA,
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, a które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Okręgowego Zjazdu Delegatów.

§ 23

 1. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów odbywa się co dwa lata w miejscu ustalonym przez Zarząd Okręgowego Związku :
 1. jako sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów,
 2. w połowie kadencji jako sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Delegatów..
 1. Zawiadomienie o terminie Okręgowego Zjazdu Delegatów wraz z porządkiem obrad i sprawozdaniem z działalności Zarządu ŁOZLA rozsyła Zarząd co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu lub publikuje na oficjalnej stronie internetowej.

§ 24

 1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów jest zwoływany :
 2. na podstawie uchwał Zarządu
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. na pisemny wniosek co najmniej ¾ członków zwyczajnych ŁOZLA.
 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów w ciągu  miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 25

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny w pierwszym terminie przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej 2/3 upoważnionych delegatów.
 2. W razie braku prawomocności w pierwszym terminie Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny w drugim, późniejszym terminie, przy udziale co najmniej 1/3 upoważnionych delegatów.
 3. Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z następującymi wyjątkami:
 1. uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
 2. uchwały o nagłości zgłoszonych wniosków zapadać muszą większością 2/3 uprawnionych do głosu, obecnych na Okręgowym Zjeździe.

§ 26

 1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych wybrani przez sekcje lekkiej atletyki w ilości proporcjonalnej do liczby zarejestrowanych zawodników oraz poziomu sportowego.
 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
 3. Szczegółowe zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy ustala każdorazowo Zarząd.

§ 27

W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem doradczym :

 1. członkowie władz ŁOZLA, jeśli nie zostali wybrani delegatami,
 2. osoby , którym nadano godność członka honorowego,
 3. osoby zaproszone na Zjazd.

ZARZĄD

§ 28

Zarząd kieruje działalnością ŁOZLA i odpowiada za swą działalność przed Okręgowym Zjazdem Delegatów.

§ 29

 1. Zarząd składa się z 11 do 15 członków, w tym prezesa, wiceprezesów oraz sekretarza generalnego.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu.

§ 30

 1. Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością ŁOZLA,
 2. realizacja programów działania ŁOZLA ustalonych przez Okręgowy Zjazd Delegatów,
 3. ustalenie planów pracy i budżetu ŁOZLA,
 4. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 5. zwoływanie Okręgowego Zjazdu Delegatów,
 6. reprezentowanie ŁOZLA na zewnątrz,
 7. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.
 8. powoływanie Prezydium

 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 31

Szczegółowy zakres działania , organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin.

§ 32

 1. Zarząd wybiera Prezydium Zarządu ( w liczbie 5-7 osób) oraz może powoływać komisje stałe i czasowe oraz inne organy doradcze lub robocze.
 2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, wiceprezesi i sekretarz generalny.
 3. Prezydium Zarządu Związku jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością związku w okresie między zebraniami Zarządu.
 4. Prezydium odpowiada przed Zarządem za decyzje podjęte w jego imieniu i ma ono obowiązek przedstawienia ich na posiedzeniach Zarządu.
 5. Decyzje Prezydium zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.
 6. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 10 razy w roku (lub nie rzadziej niż raz w miesiącu) i są zwoływane przez Prezesa Związku.
 7. Zakres działania, organizacje oraz tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa Zarząd.

§ 33

W przypadku naruszenia przez sekcje lekkiej atletyki postanowień niniejszego statutu Zarządowi ŁOZLA przysługuje stosownie do okoliczności prawo :

 1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w zakreślonym terminie,
 2. odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
 3. żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub decyzji, albo ich uchylenia,
 4. od decyzji Zarządu określonych w pkt. 1 do niniejszego paragrafu, przysługuje członkom prawo do odwołania się do Okręgowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna :

 1. przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo – gospodarczej działalności ŁOZLA,
 2. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności ŁOZLA,
 3. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek określa terminy i sposób ich usunięcia,
 4. posiada wyłączne prawo do składania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. ma prawo wnioskować zwołanie nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

2. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie

KOOPTACJA CZŁONKÓW WŁADZ

§ 36

 1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru.

Rozdział 5.

ZAKRES WŁADZY DYSCYPLINARNEJ ŁOZLA

§ 37

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, a w szczególności obowiązujących przepisów sportowych ŁOZLA przysługuje prawo nakładania kar na :

 1. stowarzyszenia będące członkami okręgowych związków lekkiej atletyki,
 2. działaczy lekkiej atletyki
 3. trenerów i instruktorów lekkiej atletyki,
 4. sędziów lekkiej atletyki
 5. zawodników lekkiej atletyki

 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają przepisy ustanowione i okresowo aktualizowane przez Zarząd

Rozdział 6.

FUNDUSZE I MAJĄTEK ŁOZLA

§ 38

ŁOZLA gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami państwowymi;

§ 39

Na fundusze składają się:

 1. dochody z imprez oraz innej działalności statutowej,
 2. dotacje państwowe,
 3. zapisy i darowizny

§ 40

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ŁOZLA wymagane są podpisy prezesa oraz sekretarza generalnego lub osób upoważnionych spośród członków Zarządu.

Rozdział 7.

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE ŁOZLA

§ 41

 1. Rozwiązanie ŁOZLA może nastąpić jedynie na skutek uchwały podjętej przez Okręgowy Zjazd Delegatów.
 2. Dla ważności uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania ŁOZLA wymagana jest większość co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu ŁOZLA, Okręgowy Zjazd Delegatów wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie przewodniczącego i 6 członków.
 4. Uchwała o rozwiązaniu ŁOZLA powinna określać przeznaczenie majątku PZLA . Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.

Aktualności

Galeria

Kalendarz

Wrzesień 2022
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30